POLITICA PRIVIND 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin intermediul acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată și completă cu privire la colectarea, prelucrarea, transferarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal. 

Acest site, www.hotelpadis.ro, este furnizat și administrat de către CSDR Sind Turism SRL Sucursala Băile Felix (Hotel Padiș).
Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și protejăm orice informație care identifică sau poate contribui la identificarea dvs.
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  (Regulamentul general privind protecția datelor), avem calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrăm în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele dvs. cu caracter personal, pe baza consimțământului specific acordat în acest sens de către dvs și doar în vederea rezervării sejurului la Hotel Padiș din Băile Felix și ulterior în vederea prestării serviciilor de cazare, masă și tratament în incinta Hotelului.
 
Conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor:
- „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, 
- „prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
- „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Datele dvs sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, motiv pentru care vă aducem la cunoștință următoarele:
1. Informațiile oferite de dumneavoastră, ce conțin datele dvs de identificare cu caracter personal (nume, prenume, email, telefon), vor fi prelucrate în scopul rezervării sejurului la hotel Padiș din Băile Felix și ulterior în vederea prestării serviciilor de cazare, masă și tratament în incinta Hotelului.
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul general privind protecția datelor), precum și în temeiul art. 6 alin.1 lit.b) din Regulamentul general privind protecția datelor (în vederea executării unui contract).
3. Datele cu caracter personal vor putea fi stocate în baza de date a operatorului sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică și sunt prelucrate doar de CSDR Sind Turism SRL Sucursala Băile Felix și nu vor fi comunicate altor terți fără acordul explicit al dvs., cu excepția cazurilor prevăzute de legile în vigoare. 
4. Stocarea, prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal se va face de la data furnizării, pe perioada cazării dvs în incinta Hotelului Padiș, precum și ulterior, în conformitate cu obligațiile legale instituite de legiuitor ( pentru perioada maximă cerută de legile în vigoare).
5. În condițiile prevăzute de Regulament, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  • dreptul la rectificare - permite rectificarea datelor cu caracter personal dacă sunt incorecte;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - permite ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
  • dreptul la restricționarea prelucrării - permite obținerea restricționării procesării datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită verificări în acest sens);
  • dreptul la portabilitatea datelor - permite ca persoana vizată să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de automat sau să transmită aceste date altui operator de date cu caracter personal;
  • dreptul la opoziție - permite persoanei vizate să se poată opune prelucrării în continuare a datelor cu caracter personal, în condițiile și limitele stabilite de lege.
  • dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – în cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor personale.

6. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul societății este Purge Loredana (Hotel Padiș, Baile Felix, jud. Bihor, email.: contact@hotelpadis.ro, tel.: 0259/318.337)

În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale, cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat sau dacă doriți să vă exercitați drepturile vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact prevăzute la secțiunea CONTACT.